info@competensys.nl
+31 (0)53 - 30 30 217
Park Phi, Zuiderval 62-4 7543 EZ Enschede

Plan Inburgering en Participatie (PIP)

Vanaf 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet inburgering van kracht. Met de komst van deze inburgeringswet krijgen gemeenten meer regie bij inburgering. Zodra een vluchteling vanuit het COA in een gemeente wordt gehuisvest, is de gemeente verantwoordelijk voor de ondersteuning in zowel de inburgering als het vinden van passend en zo regulier mogelijk werk. De Brede Intake vormt hierbij een solide basis voor gemeenten van waaruit inzichtelijk wordt welke vervolgacties het best passend zijn en afspraken er moeten worden gemaakt. Alle afspraken en acties om de inburgering te bespoedigen worden vervolgens vastgelegd in het zgn. Plan Inburgering en Participatie (ook wel PIP genoemd).

De CompetenSYS Diagnose statushouders:

Beschikbaar in 7 talen

De methodiek is meertalig in het klantportaal beschikbaar in zowel het Nederlands, Engels, Arabisch, Farsi, Koerdisch, Afghaans, Tigrinya

Een compleet beeld van iedere statushouder

Naast de arbeidsmarktpositie brengen gaan we gericht in op kansen en belemmeringen om de slag naar de Nederlandse arbeidsmarkt te maken.

Direct management-overzichten over de doelgroep statushouders

Met de unieke CompetenSYS-software kunnen met een druk op de knop managementoverzichten worden gegenereerd.

Complete rapportages

Een mooi opgemaakt beeld van de kansen en mogelijkheden en de benodigde inzet van een vervolgtraject of activiteit

Informatie die aanzet tot handelen

een duidelijk format dat antwoorden geeft op de informatiebehoefte van sociale diensten

Maatwerk

De sociale kaart van de gemeente wordt op maat ingebouwd

Voldoen aan de wet

Voor gemeenten zal het overigens nog geen eenvoudige opgave worden om te kunnen voldoen aan de nieuwe inburgeringswet. Per slot van rekening weet niemand op dit moment exact hoe deze wet eruit zal komen te zien en aan welke voorwaarden het PIP moet voldoen om de ministeriele stempel ‘akkoord bevonden’ te krijgen. Wel kunnen we op basis van de beschreven kaders, Pilot-samenwerkingen met klantgemeenten en de beschikbare informatie vanuit de overheid, een goede inhoudelijke inschatting maken. Dit heeft ertoe geleid dat zowel de Brede Intake als het PIP volledig én op maat van de gemeente, geïntegreerd zijn binnen de CompetenSYS Diagnose Statushouders.

Het afnemen van de Brede Intake en opstellen van het PIP

De CompetenSYS Diagnose Statushouders is onlangs geactualiseerd en voorziet volledig in zowel het tijdig kunnen afnemen van de Brede Intake als het opstellen én eenvoudig kunnen actualiseren van het PIP. Uitgangspunt hierbij is vooralsnog dat het PIP al binnen 6 weken na huisvesting in gezamenlijkheid tussen de gemeente en statushouder, moet worden opgesteld. Beide hebben hierin een actieve rol te vervullen. Dit is dan ook een zwaarwegend punt geweest in de doorontwikkeling. Het systeem is zodanig vormgegeven dat de meest relevante eindconclusies van de Brede Intake door de professional met een druk op de knop in het PIP worden opgenomen. Tussentijds actualiseren is een kwestie van een druk op de knop; de oude situatie wordt hierbij uiteraard onthouden waardoor zichtbaar wordt of het huidige beleid en de inzet aan trajecten zijn vruchten afwerpt of dat op basis van diagnose-data, de koers gewijzigd moet worden…meten is weten.

Update CompetenSYS Diagnose-Statushouders

CompetenSYS heeft haar diagnose-instrument voor statushouders onlangs voorzien van een flinke update. Met name om gemeenten een optimale balans te bieden tussen enerzijds wetgeving en anderzijds het garanderen van uniformering. Binnen de update hebben we kritisch gekeken naar zowel inhoud, functionaliteit als de look & feel. Waarbij eveneens ruimte voor maatwerk beschikbaar is en we rekening kunnen houden met de beschikbare ruimte voor beleidsvrijheid van gemeenten. Met een op maat gemaakte online vragenlijst in het Engels, Arabisch, Koerdisch, Farsi, Pashti, Pools, Frans, Turks en Tigrinya geven statushouders antwoord op vragen over onder meer inburgering, hun netwerk in Nederland, persoonlijke ambities en doelen, ondernomen activiteiten, leefgebieden, kansen en mogelijkheden voor taalstages en (vrijwilligers)werk.

Adaptief werkende vragenlijst

Met deze vragenlijst in hun moedertaal én gericht op hun specifieke situatie, voert de professional gemakkelijker een diepgaand gesprek met uw cliënt. Daarmee verhoogt u niet alleen de kans op een succesvolle inburgering maar bespoedigt u via de module CompetenSYS-vacaturematch tevens de kans op het vinden van passend werk.

Tot slot: CompetenSYS zou CompetenSYS niet zijn als we het niet mogelijk zouden hebben gemaakt om de Brede Intake ook écht ‘breed inzetbaar’ te maken. Dit betekent in de praktijk dat het systeem ook prima toepasbaar is voor ‘oudkomers’ en anderstaligen vanuit bijvoorbeeld het zittend bestand. De vragenlijst werkt adaptief en op basis van de antwoorden van de professional past zowel de vragenlijst zich aan alsmede de hieruit voortvloeiende rapportages.

Neem contact op