info@competensys.nl
+31 (0)53 - 30 30 217
Park Phi, Zuiderval 62-4 7543 EZ Enschede

Bestandsanalyse Drechtsteden: de inwoner aan zet!

Een bestand van circa 3000 mensen

“Een bestand met meer dan 3000 mensen met één of meerdere lichamelijke belemmeringen om niet aan te werk te kunnen gaan… Een constatering die wij maakten tijdens het opmaken van de Bestuursrapportage (Burap). En waar we iets mee moesten; Deze constatering heeft aan de basis gestaan van een project om te kijken of we een (groot) deel van deze mensen weer een stapje richting de werkende maatschappij konden bewegen; hetzij in loondienst, of bijvoorbeeld als vrijwilliger. Want (voorbereiden op) werk is namelijk één van onze drie pijlers.” vertelt Ruud Beaumont, projectmanager bij de Sociale Dienst Drechtsteden.

Onze pijlers toegelicht

“De andere twee pijlers zijn bestaanszekerheid (huisvesting en inkomen) en ondersteuning (bijvoorbeeld psychische problemen). Binnen het werkveld van deze pijlers ontstaan verschillende projecten. Binnen de SDD begeleidt Ruud deze projecten van A tot Z: “Ontzettend leuk werk. En je maakt hierbij een positieve maatschappelijke impact. Uiteindelijk gaat het erom dat het behaalde resultaat van deze projecten ook echt een meetbare bijdrage levert aan de verdere professionalisering van onze dienstverlening naar de inwoner. Met name deze impact geeft mij een enorme intrinsieke boost”.

Het project in drie fases

“SDD heeft een uitkeringsbestand van ongeveer 3000 mensen. Een eerste analyse op dit bestand leert ons dat ruim 1000 mensen uit het totale uitkeringsbestand over ’slechts’ één fysieke belemmering beschikken. Wij wilden graag een goede beoordeling van deze groep met als doel om meer inzicht te krijgen in hun (on)mogelijkheden om te ontwikkelen naar werk en om aansluitend met dit inzicht de inwoner gerichtere dienstverlening te kunnen aanbieden. Voor de individuele inwoner is het doel om op persoonsniveau de juiste vervolgstappen te zetten en dienstverlening aan te bieden die bij de individuele mogelijkheden past, waarmee hij of zij ook echt verder wordt geholpen.”

“Uiteindelijk willen we eenvoudigweg weten óf en zo ja wat we als SDD kunnen betekenen voor deze mensen. Om deze vragen te beantwoorden, hadden we een samenwerkingspartner nodig om in opdracht van de SDD een bestandsanalyse uit te voeren. Die partner werd - na uitzetten van een aanbesteding - CompetenSYS.”

De gelaagdheid van het project: Het project hadden we vervolgens verdeeld in drie fasen:

Fase 1: In de eerste fase van het onderzoek, de kwantitatieve analyse, is het vooral zaak om meer grip te krijgen op de gegevens die reeds voorhanden zijn binnen de SDD. In de kwantitatieve fase is op basis van de beschikbare data een overzicht verkregen van de onderzoekspopulatie. Tijdens de eerste fase werd het door ons aangeleverde bestand door CompetenSYS geanalyseerd, en hier werd vervolgens op gerapporteerd. Dit rapport had als doel om de haalbaarheid naar een vorm van werk in kaart te krijgen. Door deze analyse bleven vervolgens 800 mensen over.

Fase 2: ”Op basis van de uitkomsten van Fase 1 is de selectie bepaald om in Fase 2 nader onderzoek te doen aan de hand van dossieronderzoek. Hierbij gaat CompetenSYS op persoonsniveau de diepte in en op basis van documenten, rapportages en verslagen een geactualiseerd klantbeeld samenstellen. De omvang van het bestand voor een nadere dossieranalyse betreft zo’n 800 mensen. Binnen deze analyse werd individueel gekeken wanneer de lichamelijke belemmering bekend werd bij de SDD en op welke wijze de belemmering van invloed is op de mogelijkheden richting zo regulier mogelijk werk. Middels de dossieranalyses hebben we een beter beeld gekregen van de persoon achter het ‘dossiernummertje’.”

Fase 3: “Tot slot gaan we in de derde en laatste fase samen met de consulenten van CompetenSYS individuele gesprekken voeren met de selectie cliënten uit fase 2. Hierbij is de insteek van het gesprek om de (on)mogelijkheden voor ontwikkeling naar werk in kaart te brengen en om met de inwoner te bespreken wat hij of zij graag wil en welke ondersteuning daarbij nodig is. Enerzijds om erachter te komen of de bij ons bekende informatie nog actueel en/of volledig is. Anderzijds om te kijken wat mogelijk is qua werk met het daarbij opstellen van een eventueel actieplan. Hier zitten we nu volop in”

De meerwaarde van een partner als CompetenSYS

Ruud is erg tevreden met de huidige samenwerking: “Ik ben eigenlijk de brug tussen CompetenSYS en de SDD. Ik heb veel contact met de projectgroep van CompetenSYS; Kevin, Ellen en Robbin. Fijn aan deze contactpersonen is het snelle schakelen en flexibel meedenken. Nuchter, pragmatisch en oplossingsgericht; dat zijn wat mij betreft ook de kernwoorden die CompetenSYS goed omschrijven.”

“Tijdens zo’n project is de valkuil dat je te snel wilt omdat de kansen te benutten. CompetenSYS voorziet ons dan ook proactief en zowel gevraagd als ongevraagd van advies en trapt waar nodig terecht op de rem.”

“Om maar even een voorbeeld te geven: We constateerden tijdens fase 2 (de dossieranalyse) dat er een groep van 45 inwoners was, die zeer waarschijnlijk wel weer de stap konden maken naar werk. Vanuit de SDD wilden we - vanuit gezond enthousiasme - deze mensen gelijk matchen op bestaande vacatures. CompetenSYS gaf op dat moment aan daar geen directe voorstander van te zijn omdat de verkregen informatie vanuit de dossieranalyse onvoldoende actueel en/of volledig bleek i.r.t. de voorlopige conclusie kansrijkheid richting ‘werk’.

CompetenSYS wil eerst de dossieranalyse afronden en aansluitend in fase 3 de individuele gesprekken voeren met deze deelselectie inwoners om de kansen en (on)mogelijkheden écht concreet te krijgen. Zorgvuldigheid en kwaliteit boven snelheid en kwantiteit… Dat spreekt mij heel erg aan.”

Maatschappelijk rendement behalen

“Zoals al eerder genoemd is de verwachting van dit project om meer inzicht te krijgen in deze deelselectie van ons uitkeringsbestand. Daarnaast streven wij er altijd na om zoveel mogelijk ‘maatschappelijk rendement’ te draaien.

Op moment van schrijven draait het project nog op volle toeren en worden momenteel de gesprekken (3e fase) gevoerd. Zowel Ruud, als heel SDD en CompetenSYS, heeft er het volste vertrouwen in dat we - naast de mooie inzichten die we al gerealiseerd hebben - ook het gewenste maatschappelijke rendement gaan behalen.